Pripojenia:

Pripájame všetky tipy objektov, bez ohľadu na charakter vlastníctva, vrátane rodinných domov a bytov, ktoré spĺňajú všeobecné a technické podmienky pripojenia na PCO. 

Poskytujeme tieto druhy pripojenia:

 • Prostredníctvom internetovej siete IP.  ( IP )
 • Prostredníctvom mobilných operátorov GPRS. ( GPRS )
 • Prostredníctvom pevnej linky R1-T1 Land. (Land)

Pozn.: Prípojky sa môžu navzájom kombinovať, najlepšie je keď sú komunikačné cesty na PCO aspoň dve.

Technické podmienky na pripojenie objektu:

 • prípojka na rozvod elektrickej siete
 • objekt musí byť v oblasti s dobrým signálom mobilných operátorov
 • poprípade prípojka na kvalitnú internetovú sieť
 • možnosť pripojenie pevnej linky firmy TELECOM
 • v objekte musí byť inštalované elektronické zabezpečovacie zariadenie, alebo Vám EZS naištalujeme pred prípojkou

Podmienky pred samotnou realizáciou:

 - Uzatvorenie zmluvy o technickú službu v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení jeho zmien a dodatkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti. Predmet zmluvy je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

- Realizácia sa uskutoční na základe písomnej objednávky odberateľa.

- Odberateľ je povinný vopred v primeranom rozsahu oboznámiť dodávateľa s objektom, jeho pôdorysmi a s režimom na  objekte.

- Odberateľ presne stanoví, v ktorých častiach objektu požaduje realizáciu.

- Akékoľvek požiadavky je odberateľ povinný vysloviť ešte pred uzatvorením tejto zmluvy.

- Odberateľ vytvorí primerané podmienky, ktoré umožnia realizáciu dodávky riadne a včas, v opačnom prípade dodavateľ      nezodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu realizácie.

- Pred započatím realizácie odberateľ uhradí dodávateľovi zálohu vo výške 30 % z dohodnutej ceny.

 

Podmienky počas montáže a zaškolenie obsluhy: 

 1. Dodávateľ uskutoční realizáciu v súlade s platnými technickými normami.
 2. Namontovaním jednotlivých prvkov zariadenia do objektu prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na veci.
 3. Pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky odberateľ určí osobu, ktorá bude zodpovedná za obsluhu zariadenia.
 4. Dodávateľ vykoná zaškolenie osoby zodpovednej za obsluhu zariadenia.
 5. Odberateľ skontroluje aspoň raz za mesiac funkčnosť systému.
 6. Odberateľ ani tretia osoba nesmie zasahovať do zariadenia alebo jeho nastavenia nad rámec postupov uvedených v príslušnom užívateľskom návode.
 7. Odberateľ je povinný utajiť pred tretími osobami informácie o technickom riešení zariadenia, spôsobe jeho vypnutia a prenose poplachovej správy.

 

Podmienky pre záručný servis: 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť dodaného zariadenia.
 2. Nároky zo záruky sú vylúčené, ak:

  a)     zariadenie bolo použité spôsobom, ktorý je v rozpore s postupmi uvedenými v dodanom užívateľskom návode,

  b)    porucha bola zapríčinená neodbornou manipuláciou alebo neodbornou opravou,

  c)     porucha bola spôsobená úmyselným poškodením zo strany odberateľa alebo tretej osoby,

  d)    porucha bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených technických podmienok (prepätie zo siete, úder blesku, pôsobenie vody a pod.),

  e)     na zariadení bol vykonaný servisný zásah odberateľom alebo treťou osobou,

  f)     na zariadení boli odstránené, pozmenené alebo znečitateľnené identifikačné štítky alebo nálepky dodávateľa, výrobcu alebo distribútora.

 3. Vznik poruchy v záručnej dobe je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi a uviesť, ako sa porucha prejavuje.
 4. Dodávateľ uskutoční bezplatnú opravu zariadenia v súlade s platnými predpismi.
 5. Bez súhlasu dodávateľa si nemôže nároky zo záruky voči nemu uplatňovať iná osoba než odberateľ zariadenia.
 6. V prípade odstránenia, pozmenenia alebo znečitateľnenia identifikačných štítkov alebo nálepiek dodávateľa, výrobcu alebo distribútora je dodávateľ oprávnený odmietnuť vykonanie akéhokoľvek ďalšieho servisu.